Văn bản theo người ký: Phạm Nguyên Vũ

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 25 27/02/2024 Kế hoạch Tiếp tục triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND xã Hoà Mỹ Tây năm 2024
2 26/KH-UBND 28/02/2024 Kế hoạch Thực hiện khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn xã Hòa Mỹ Tây
3 19/KH-UBND 26/02/2024 Kế hoạch Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn xã Hòa Mỹ Tây
4 294/QĐ-UBND 26/12/2023 Quyết định cong khai du toan thu, chi ngan sach va phuong an phan bo nam 2024
5 295/QĐ-UBND 26/12/2023 Quyết định cong khai bo sung du toan thu, chi ngan sach xa nam 2023
6 04/QĐ-UBND 07/01/2024 Quyết định Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan UBND xã Hòa Mỹ Tây năm 2024
7 13/KH-UBND 18/02/2024 Kế hoạch truyền thông hổ trợ kiểm soát TTHC năm 2024
8 07/KH-UBND 28/01/2024 Kế hoạch Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn xã Hoà Mỹ Tây
9 06/KH-UBND 23/01/2024 Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước xã Hòa Mỹ Tây năm 2024
10 67/TB-UBND 27/09/2023 Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND xã quý IV năm 2023
11 45/TB-UBND 29/06/2023 Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND xã quý III năm 2023
12 18/TB-UBND 29/03/2023 Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND xã quý II năm 2023
13 04/TB-UBND 05/01/2023 Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND xã quý I năm 2023
14 02/TB-UBND 02/01/2023 Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND xã năm 2023
15 396/BC-UBND 14/12/2023 Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC năm 2023 trên địa bàn xã Hòa Mỹ Tây
16 284/QĐ-UBND 11/12/2023 Quyết định về việc công nhận danh sách hộ thoát cận nghèo qua kết quả điều tra, rà soát cuối năm 2023
17 283/QĐ-UBND 11/12/2023 Quyết định về việc công nhận danh sách hộ thoát nghèo qua kết quả điều tra, rà soát cuối năm 2023
18 282/QĐ-UBND 11/12/2023 Quyết đinh về việc công nhận danh sách hộ cận nghèo năm 2024 theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2023
19 281/QĐ-UBND 11/12/2023 Quyết định Về việc công nhận danh sách hộ nghèo năm 2024 theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2023
20 52/BC-UBND 30/03/2023 Kế hoạch Triển khai mô hình Ứng dụng Google Form và Mã QR để khảo sát trực tuyến sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
21 69/TB-UBND 05/11/2023 Thông báo Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnhPhú Yên đối thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã
22 TTHC 05/11/2023 Thủ tục hành chính thuộc Lĩnh vực Tiếp công dân
23 256/QĐ-UBND 31/10/2023 Quyết định Về việc công bố kết quả khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng của người dân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn xã
24 360/TB-UBND 08/10/2023 Thông báo Về việc công bố công khai Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2030 huyện Tây Hòa
25 37/TB-UBND 14/02/2023 Thông báo Về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Tây Hòa
26 176/QĐ-UBND 18/07/2023 Quyết định công bố, công khai quyết toán thu, chi ngân sách xã năm 2022
27 754/QĐ-UBND 06/12/2022 Quyết định Về việc công nhận danh sách hộ thoát cận nghèo năm 2023 theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2022
28 752/QĐ-UBND 06/12/2022 Quyết định Về việc công nhận danh sách hộ thoát nghèo năm 2023 theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2022
29 753/QĐ-UBND 06/12/2022 Quyết định Về việc công nhận danh sách hộ cận nghèo năm 2023 theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2022
30 751/QĐ-UBND 06/12/2022 Quyết định Về việc công nhận danh sách hộ nghèo năm 2023 theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2022
31 50/TB-UBND 01/08/2023 Thông báo Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Phú Yên đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã Hòa Mỹ Tây
32 96/KH-UBND 31/07/2023 Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn xã Hòa Mỹ Tây năm 2023
33 119/BC-UBND 15/05/2023 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác tháng 5 và một số công tác trọng tâm tháng 6 năm 2023
34 93/BC-UBND 16/04/2023 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác tháng 4 và một số công tác trọng tâm tháng 5 năm 2023
35 21/KH-UBND 16/02/2023 Kế hoạch Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn xã Hòa Mỹ Tây
36 11/KH-UBND 18/01/2023 Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước xã Hòa Mỹ Tây năm 2023
37 758/QQD-UBND 15/12/2022 Quyết định Về việc thành lập Ban Chỉ đạo đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
38 331/BC-UBND 15/12/2022 Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 12/2022 và chương trình công tác trọng tâm tháng 01/2023
39 306/BC-UBND 08/12/2022 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022 và nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023
40 305/BC-UBND 07/12/2022 báo cáo tình hình và kết quả thực hiện cải cách hành chính năm 2022 của xã Hòa Mỹ Tây
41 270/BC-UBND 13/11/2022 Báo cáo Kết quả khảo sát chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức trong giải quyết TTHC tại UBND xã Hòa Mỹ Tây năm 2022 (SIPAS năm 2022)
42 736/QĐ-UBND 13/11/2022 Quyết đinh Về việc công bố kết quả khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng của người dân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn x
43 235/BC-UBND 13/10/2022 Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 10/2022 và chương trình công tác trọng tâm tháng 11/2022
44 688/QĐ-UBND 21/08/2022 Quyết định Về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015
45 682/QĐ-UBND 31/07/2022 Quyết định Về việc ban hành hệ thống tài liệu nội bộ sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại UBND xã Hòa Mỹ Tây
46 54/QĐ-UBND 06/01/2022 Quyết định về việc ban hành chính sách chất lượng năm 2022 áp dụng tại UBND xã Hòa Mỹ Tây
47 53/QĐ-UBND 06/01/2022 Quyết định Về việc ban hành mục tiêu chất lượng năm 2022 áp dụng tại UBND xã Hòa Mỹ Tây
48 684/QĐ-UBND 03/08/2022 Quyết định về việc thành lập đoàn đánh giá chất lượng nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại UBND xã Hòa Mỹ Tây
49 111/KH-UBND 11/07/2022 Kế hoạch đánh giá chất lượng nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 năm 2022 tại UBND xã Hòa Mỹ Tây
50 14/KH-UBND 26/12/2021 Kế hoạch Tiếp tục triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND xã Hoà Mỹ Tây năm 2022
vanbanhuyen
 
Thống kê truy cập

Đang truy cập: 15

Hôm nay: 687

Hôm qua: 923

Tháng hiện tại: 31,201

Tháng trước: 38,266

Tổng lượt truy cập: 484,191

.../BC-UBND

Dự thảo báo cáo Kết quả thực hiện công tác tháng 5 và một số công tác trọng tâm tháng 6 năm 2024

Thời gian đăng: 13/05/2024

lượt xem: 42 | lượt tải:23

17/TB-HĐXTVC

Thông báo danh mục tài liệu ôn tập thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức huyện năm học 2023-2024

Thời gian đăng: 22/04/2024

lượt xem: 104 | lượt tải:13

290/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuấn hóa trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Úy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Thời gian đăng: 19/03/2024

lượt xem: 125 | lượt tải:24

.../BC-UBND

Dự thảo báo cóa Kết quả thực hiện công tác tháng 3 và một số công tác trọng tâm tháng 4 năm 2024

Thời gian đăng: 11/03/2024

lượt xem: 251 | lượt tải:29

TTHC

Danh mục thủ tục hành chính cấp xã đến tháng 02 năm 2024 xã Hòa Mỹ Tây

Thời gian đăng: 01/03/2024

lượt xem: 281 | lượt tải:20
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây